Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tropical BirdBox

Algemene voorwaarden Tropical Birds Entertainment B.V. h.o.d.n. Tropical BirdBox

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Tropical Birds zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Indien een combinatie van Tropical BirdBox en Tropical Birds Events geboekt wordt, zijn voor beide deze en de voorwaarden van Tropical Birds Events geldig. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: www.tropicalbirdbox.nl en www.tropicalbirds.nl
2. Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.

1. Afkoelingsperiode
Opdrachtgever kan binnen zeven dagen na de totstandkoming van de boeking schriftelijk de overeengekomen opdracht annuleren zonder opgaaf van reden en zonder enige financiële verplichting, door per post een ondertekende opzegging te richten aan Tropical Birds.
Deze opzegging dient binnen uiterlijk zeven dagen na de totstandkoming van de boeking door Tropical Birds te zijn ontvangen. Indien het gehuurde korter dan 10 dagen voorafgaand aan de datum van het evenement wordt geboekt, is voormeld annuleringsrecht niet van toepassing.

2. Betaling van gehuurde
De betaling van het gehuurde vindt plaats voor aanvang van de huurperiode of uiterlijk 20 dagen voor het optreden per bank, tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.

3. Annulering
Indien Opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen van Tropical Birds onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Tropical Birds bij annulering van zijn optreden of opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de Opdrachtgever: Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage; Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage; Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage; Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage.
Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.

4. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Tropical Birds gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Tropical Birds zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tropical Birds niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

5. Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Tropical Birds zich de rechten en bevoegdheden voor die Tropical Birds toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Tropical Birds verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Tropical Birds worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Tropical Birds behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6. Aansprakelijkheid / verlies en/of diefstal / schade
Iedere schade aangebracht aan de apparatuur e.d. van Tropical Birds zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door opdrachtgever of het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen nieuwwaarde. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 7 dagen nadat de schade is toegebracht en de factuur is toegezonden. Tropical Birds kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.
Ongeacht de aard of oorzaak van de schade, de opdrachtgever vrijwaart Tropical Birds voor iedere vorm van aansprakelijk en / of vergoeding van de schade. Dit ongeacht of de schade door de opdrachtgever of een derde wordt geleden.
Mocht Tropical Birds om welke reden dan ook volgens Nederlands recht toch gehouden zijn de schade te vergoeden zal de verplichting tot schadevergoeding gemaximeerd zijn tot het factuurbedrag van de overeenkomst met opdrachtgever.

7. Veiligheid
Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de apparatuur.

8. Buma en Sena en stroomvoorziening
Opdrachtgever vrijwaart Tropical Birds voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten van Artiest worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende stroompunten en wattage.

9. Oponthoud
Indien Tropical Birds op weg naar de locatie oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Tropical Birds zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

10. Schadevergoeding
Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken vergoeding (factuurbedrag), verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond opeisbaar.

11. Aanwezigheid van trappen tussen de laadlosplaats en de speelplek
De aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en hetgeen waar de apparatuur geplaatst dient te worden, dient vooraf door Opdrachtgever aan Tropical Birds te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en hetgeen waar de apparatuur geplaatst dient te worden zal extra sjouwhulp (minimaal 2 personen) door Opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop. Indien er geen extra sjouwhulp voorzien is door Opdrachtgever kan de levering geen doorgang vinden tenzij in het geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift tussen de laadlosplaats en de plaatsingsplek is bovengenoemde uiteraard niet van toepassing. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

12. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Breda.