Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tropical BirdBox
Algemene voorwaarden Tropical Birds Party & Entertainment B.V. h.o.d.n. Tropical BirdBox

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Tropical Birds zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Indien een combinatie van Tropical BirdBox en Tropical Birds Party & Entertainment B.V. geboekt wordt, zijn voor beide deze en de voorwaarden van Tropical Birds Party & Entertainment B.V. geldig. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: www.tropicalbirdbox.nl en www.tropicalbirds.nl
2. Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.


1. Afkoelingsperiode en herroepingsrecht
Opdrachtgever kan binnen veertien dagen na de totstandkoming van de boeking schriftelijk de overeengekomen opdracht annuleren zonder opgaaf van reden door per post een ondertekende opzegging te richten aan Tropical Birds. Indien het gehuurde korter dan 10 dagen voorafgaand aan de datum van het evenement wordt geboekt of indien er voor uw boeking al reeds maatwerk is uitgevoerd, d.w.z. contact met locatie/voorstellen/beeldbewerking o.i.d., is voormeld annuleringsrecht niet van toepassing.
Indien van toepassing: Opdrachtgever heeft veertien dagen de tijd om de retour te melden. Na deze melding heeft de opdrachtgever nog eens viertien dagen om het daadwerkelijk te retourneren. De terugbetaling vind binnen maximaal veertien dagen plaats. De verkoop is pas na succesvolle betaling definitief.


2. Betaling van gehuurde
De betaling van het gehuurde vindt plaats direct bij de online reservering, tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.


3. Annulering en retour
1. Indien Opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen van Tropical Birds onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Tropical Birds bij annulering van zijn optreden of opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de Opdrachtgever:
Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage;
Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage;
Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage;
Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage.
Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.
2.  (indien van toepassing)
Opdrachtgever heeft 14 dagen de tijd om de retour te melden.
Na deze melding heeft de opdrachtgever nog eens 14 dagen om het daadwerkelijk te retourneren.
De terugbetaling vind binnen maximaal 14 dagen plaats


4. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Tropical Birds gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Tropical Birds zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tropical Birds niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


5. Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Tropical Birds zich de rechten en bevoegdheden voor die Tropical Birds toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Tropical Birds verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Tropical Birds worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Tropical Birds behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


6. Aansprakelijkheid / verlies en/of diefstal / schade
Iedere schade aangebracht aan de apparatuur e.d. van Tropical Birds zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door opdrachtgever of het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen nieuwwaarde. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 7 dagen nadat de schade is toegebracht en de factuur is toegezonden. Tropical Birds kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.
Ongeacht de aard of oorzaak van de schade, de opdrachtgever vrijwaart Tropical Birds voor iedere vorm van aansprakelijk en / of vergoeding van de schade. Dit ongeacht of de schade door de opdrachtgever of een derde wordt geleden.
Mocht Tropical Birds om welke reden dan ook volgens Nederlands recht toch gehouden zijn de schade te vergoeden zal de verplichting tot schadevergoeding gemaximeerd zijn tot het factuurbedrag van de overeenkomst met opdrachtgever.


7. Veiligheid
Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de apparatuur.


8. Buma en Sena en stroomvoorziening
Opdrachtgever vrijwaart Tropical Birds voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten van Artiest worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende stroompunten en wattage.


9. Levering / Ophalen / Wachttijd / Oponthoud
1. Opdrachtgever ontvangt uiterlijk 1 dag voorafgaand het optreden/event een levering- en ophaaltijdvak. Binnen dit tijdvak zal Tropical Birds op locatie aanwezig zijn voor opbouw/aflevering en/of afbouw/ophalen. De opdrachtgever garandeerd dat Tropical Birds zonder enige vertraging binnen dit tijdvak kan leveren en/of afhalen. Het tijdvak afgegeven door Tropical Birds is leidend en kan alleen met schriftelijke toestemming door Tropical Birds worden afgeweken.
2. Indien Tropical Birds niet binnen het gestelde tijdvak kan leveren en/of ophalen behoudt Tropical Birds het recht voor het optreden/event/levering geen doorgang te laten vinden. Opdrachtgever ontvangt dan geen restitutie.
3. Indien Tropical Birds ten tijde van levering/ophalen besluit te wachten zal er aan opdrachtgever wachttijd doorberekend worden. Deze vergoeding bedraagt € 50,- per kwartier of een deel daarvan en is terstond opeisbaar. De aankomsttijd van de chauffeur is daarbij leidend.
4. Indien Tropical Birds op weg naar de locatie oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Tropical Birds zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren
5. In het geval van de Xpress BirdBox; indien de koeriersdienst het pakket niet succesvol kan afleveren als gevolg van weigering, niet thuis of de levering heeft vertraagd op verzoek van de opdrachtgever o.i.d. kan Tropical Birds niet verantwoordelijk gehouden worden voor de niet tijdige levering. Opdrachtgever ontvangt dan geen restitutie.


10. Schadevergoeding
Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken vergoeding (factuurbedrag), verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond opeisbaar.


11. Aanwezigheid van trappen / afstand tussen de laadlosplaats en de speelplek
De aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en hetgeen waar de apparatuur geplaatst dient te worden, dient vooraf door Opdrachtgever aan Tropical Birds te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en hetgeen waar de apparatuur geplaatst dient te worden zal extra sjouwhulp (minimaal 2 personen) door Opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop. Indien er geen extra sjouwhulp voorzien is door Opdrachtgever kan de levering geen doorgang vinden tenzij in het geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift tussen de laadlosplaats en de plaatsingsplek is bovengenoemde uiteraard niet van toepassing. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Tevens dient de chauffeur het voertuig binnen een straal van 25 meter van de feestlocatie te kunnen parkeren (lees: voor de deur), indien dit niet het geval is wordt er € 150,- toeslag berekend. Tropical Birds behoudt het recht voor het optreden/event/levering geen doorgang te laten vinden indien de afstand volgens de chauffeur onacceptabel is. Opdrachtgever ontvangt dan geen restitutie.


12. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Breda.

13. Klachtenregeling
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@tropicalbirdbox.nl.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. 
Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.